Scotty

scotty1

In opdracht geschilderd/ Commisioned portrait
Geschilderd met olieverf op een gespannen doek van 30x30cm
Painted with oil on a stretched canvas of 30x30cm

Elk jaar wil ik 1 schilderij veilen voor een goed Dieren doel via mijn Facebook pagina

Dit jaar (2018) heb ik gekozen voor HADA Nederland, een organisatie die zich inzet voor kansarme honden uit Zuid- Spanje en Portugal. Een hele goede vriendin van mij, Angelieke Uittenbogaard-Janssen  werkt als vrijwilligster voor deze mooie organisatie, waardoor ik regelmatig van dichtbij zie en hoor wat voor ellende deze hondjes hebben meegemaakt en dan door de inzet van alle vrijwilligers opbloeien en uiteindelijk naar een adoptie gezin gaan in Nederland.

Het schilderij wat ik geveild heb voor HADA Nederland moest natuurlijk wel een portret van een hond zijn. En om het bedrag zo hoog mogelijk te krijgen, waardoor we extra veel hondjes kunnen helpen, had  ik besloten om niet zomaar een hond te schilderen, maar het portret van de hond van de hoogste bieder!!!

En dat is Scotty geworden… Een Sheltie van ruim 12 jaar oud. En een echte familie hond! Geliefd door niet alleen zijn baasjes, maar ook de kinderen en klein kinderen zijn dol op hem. Hij hoort zo erg bij de familie dat het bod uitgebracht werd door de kinderen om zo een mooi portret van Scotty als cadeau te kunnen geven aan hun ouders. En dan heb je dus twee vliegen in 1 klap.. De ouders krijgen een prachtig cadeau en met het bedrag,  wat in zijn geheel gedoneerd is aan HADA Nederland,  worden weer andere hondjes geholpen

scotty vierkant

Maar wat doet HADA nederland eigenlijk?

De omstandigheden waaronder honden in het buitenland in het asiel zitten zijn vaak erg slecht. Ze zitten op een betonnen vloer en krijgen één maal per dag eten waar ze met meerdere honden tegelijk in een hok om moeten vechten. hadaZe krijgen het koude water van een hoge drukspuit over zich heen als hun hok wordt schoongespoten en met feestdagen en in het weekend wordt er helemaal niet schoongemaakt.

Stichting HADA zet zich in om deze kansarme honden in Zuid-Spanje en Portugal onder de aandacht te brengen van de mensen in Nederland. Vrijwilligers van HADA helpen ter plaatse de honden door bijvoorbeeld gevonden, moederloze pups op te vangen en met de fles groot te brengen. Ook gaan ze één maal per week met de honden wandelen en beoordelen het karakter van de honden en maken foto’s voor op een site. Als een hond geadopteerd wordt, regelt de stichting alles omtrent de adoptie. Inentingen, paspoorten, chips, sterilisatie/castratie en de reis naar Nederland wordt geregeld door HADA. Om het adoptiebedrag zo laag mogelijk te houden, werken alle medewerkers op vrijwillige basis en wordt er niets verdient.

Een mooie toekomst voor een kansarme hond is alles wat telt en daar werken de vrijwilligers zowel in Spanje en Portugal als in Nederland dag en nacht aan.

Every year I want to auction 1 painting for a good (animal) cause. This year (2018) I chose HADA Nedrland.. A very good friend of mine, Angelieke Uittenbogaard works as a volunteer for this beautiful organization, so I regularly see up close and hear what misery these dogs have experienced and then by the efforts of all volunteers flourish and eventually go to an new, forever family in the Netherlands

The painting I am auctioning for HADA Nederland had to be a portrait of a dog of course. And to get the amount as high as possible, so we can help a lot more dogs, I decided not to just paint a dog, but the portrait of the dog of the highest bidder !!!

The portrait I finalyy had to paint was of Scotty.. A beautiful Sheltie with a age of 12. A real family dog! Scotty is not only loved by his owners but Scotty is also adored by their children and grandchildren.. The bid  was made by the children to give a beautiful portrait of Scotty as a gift to their parents. And then you have two birds in one go .. The parents get a beautiful gift and with the amount, which is donated to HADA Netherlands in its entirety, other dogs are helped

What does HADA Nederland exactly do?

The circumstances in which dogs are abroad in the shelter are often very bad. They sit on a concrete floor and get food once a day where they have to fight with several dogs at the same time in a cage. They get the cold water from a high-pressure sprayer when their loft is being sprayed clean and with holidays and weekends there is no cleaning at all.

The HADA Foundation is committed to bringing these underprivileged dogs in Southern Spain and Portugal to the attention of the people in the Netherlands. Volunteers from HADA help the dogs on the spot by collecting, for example, found motherless pups and raising them with the bottle. They also walk once a week with the dogs and judge the character of the dogs and make pictures for a site.

When a dog is adopted, the foundation arranges everything about the adoption. Vaccinations, passports, chips, sterilization / castration and the trip to the Netherlands is regulated by HADA. To keep the adoption amount as low as possible, all employees work on a voluntary basis and nothing is earned.
A bright future for a deprived dog is all that counts and the volunteers work there both in Spain and Portugal and in the Netherlands day and night.

Comments are closed.

error: Content is protected !!